Publication

Application

Feasibility

Technology

Jiang WW, Zhou GQ, Lai KL, Hu SY, Gao QY, Wang XY, Zheng YP. Math Biosci Eng. 2019 Feb

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30947409/

Guang-Quan Zhou, Wei-Wei Jiang, Ka-Lee Lai, Yong-Ping Zheng. IEEE Trans Med Imaging. 2017 Jun

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28252393/

Cheung CW, Zhou GQ, Law SY, Mak TM, Lai KL, Zheng YP. IEEE Trans Med Imaging. 2015 Aug

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25594962/

Cheung CJ, Zhou GQ, Law SY, Lai KL, Jiang WW, Zheng YP. J Orthop Translat. 2015 Jun

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30035049/

Want to be the first to know?

Connect, follow, and have a conversation with us.

Contact Us